E-Learning
Courses
 
ทักษะพื้นฐานของวิศวกรเครือข่าย
ซิสโก้ - Cisco Entry-Networker
ความรู้ด้านเครือข่ายเบื้องต้น
ตามหลักสูตร CCNA
CCDA การออกแบบเครือข่าย
ซิสโก้เบื้องต้น
(รหัสสอบ 640-863 DESGN)
เทคโนโลยีเราท์ติ้งขั้นสูง
642-902 (ROUTE)
เทคโนโลยีการใช้สวิตช์มัลติเลเยอร์
642-813 (SWITCH)
เทคนิคการแก้ปัญหา
บนเครือข่ายซิสโก้ขั้นสูง
642-832 (TSHOOT)
ความรู้ด้านการออกแบบเครือข่าย
โดยใช้อุปกรณ์ของ Cisco
CSE (Sales Expert)
ความรู้พื้นฐานด้านโซลูชั่นซิสโก้
(รหัสสอบ 646-204/205)
คอร์สตามสั่ง ตรงใจคุณ
(Mix it up!)
Boot Camp
Instructor Profile
Certificate
ปฏิทินการสอน
วิธีการชำระเงิน
 
 
 
            ราเน็ท มีชื่อเสียงอันยาวนานในการให้บริการอบรมความรู้ด้านเครือข่าย โดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ โดยยึดหลักการสอนที่จำกัดจำนวนผู้เรียนต่อหนึ่งคอร์สเรียน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด

            รวมทั้งการมีอุปกรณ์จริงให้ทดลองใช้งาน เพื่อเน้นให้ได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง นอกเหนือจากความรู้ในการสอบใบประกาศนียบัตรเท่านั้น ทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการอบรมโดยเฉพาะความรู้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Cisco

 

คอร์สระดับพื้นฐาน (Entry-Associated)
ทักษะพื้นฐานของวิศวกรเครือข่ายซิสโก้ - Cisco Entry-Networker
ความรู้ด้านเครือข่ายเบื้องต้นตามหลักสูตร CCNA (รหัสวิชาสอบ 640-802)
CCDA การออกแบบเครือข่ายซิสโก้เบื้องต้น (รหัสสอบ 640-863 DESGN)
คอร์สระดับวิชาชีพ (Professional)
เทคโนโลยีเราท์ติ้งขั้นสูง 642-902 (ROUTE)
เทคโนโลยีการใช้สวิตช์มัลติเลเยอร์ 642-813 (SWITCH)
เทคนิคการแก้ปัญหาบนเครือข่ายซิสโก้ขั้นสูง 642-832 (TSHOOT)
ความรู้ด้านการออกแบบเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ของ Cisco (รหัสวิชาสอบ 642-873)
คอร์สอื่นๆ
CSE (Sales Expert) ความรู้พื้นฐานด้านโซลูชั่นซิสโก้ (รหัสสอบ 646-204/205)
คอร์สตามสั่ง ตรงใจคุณ (Mix it up!)


คอร์สอบรม CCNA CCNP (ROUTE SWITCH TSHOOT) CCDA CSE ติดตั้งวางระบบ Cisco จำหน่าย-ให้เช่าอุปกรณ์ Cisco ทำ MA ขายประกัน SMARTnet

Ranet Co., Ltd. 191 Soi Prachasanti, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel.: 084 111 6944, 082 080 9191      Contact Details
Copyright © 2022. All rights reserved.

หมายเหตุ - บริการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการอบรมของราเน็ท ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ Cisco Systems, Inc ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโลโก้ ภาพและตราสินค้าใดๆ บนเว็บ ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ